Constitución de Asociación Xuvenil

ASOCIACIONISMO

As asociacións xuvenís son organizacións formadas por un grupo de mozos e mozas que comparten intereses, afeccións, gustos e obxectivos comúns. Son unha forma máis de expresión e participación activa na sociedade, que permite compartir experiencias, actividades…

A característica principal que diferencia as asociacións xuvenís é que só poden ser socias de pleno dereito as persoas mozas de idade comprendida entre os 14 anos cumpridos e os 30 sen cumprir, e que as actividades que se organicen dende a asociación deben ir destinadas principalmente á mocidade.

Para crear unha asociación xuvenil debes seguir os trámites establecidos para calquera asociación, pero debe figurar nos seus estatutos o seu carácter de asociación xuvenil. Tamén podes inscribila no rexistro de asociacións xuvenís da Dirección Xeral de Xuventude.

Requisitos

Para a constitución dunha asociación é preciso un mínimo de tres persoas que desenvolvan estes cargos: presidencia, secretaría e tesouraría. Estas persoas teñen que ser maiores de 14 anos e menores de 30, límite de idade que non se pode sobrepasar. No caso de que haxa maiores de 30 anos, pero as actividades vaian dirixidas á mocidade poderase converter en entidade prestadora de servizos á xuventude.

Debemos decidir tamén cal vai ser a finalidade da asociación (animación, promoción, defenda dos dereitos,…), que obxectivos vai ter e de que tipo vai ser (cultural, deportivo, social,…).

Documentos

Para a constitución debemos preparar a seguinte documentación:

Acta de constitución ou fundacional

 • Nome, apelidos, nacionalidade e domicilio das promotoras.
 • O Acordo de constitución no cal se recollerán os fins xerais da asociación.
 • A vontade das promotoras de constituír unha asociación e o nome da mesma.
 • O acordo de aprobación dos estatutos.
 • Lugar e data do outorgamento da mesma.
 • O acordo de elección da Xunta Xestora, incluíndo nome, idade e DNI.
 • Sinatura das persoas fundadoras.

Estatutos

 • A denominación da asociación.
 • O domicilio e ámbito territorial.
 • A duración cando non se constitúa por tempo indefinido.
 • Os seus fins específicos, e as actividades que vai realizar.
 • Como será a admisión dos socios e a perda de tal condición, así como os seus dereitos e deberes.
 • Os criterios para o funcionamento democrático da asociación.
 • Os órganos de goberno e representación: composición, formas de elección e cese…
 • O réxime de administración, contabilidade e documentación, e data de peche do exercicio.
 • Patrimonio inicial e recursos económicos.
 • Causas de disolución e destino do patrimonio social nese caso.
 • Calquera outra que se consideren conveniente.

Modelos de actas fundacionais e de estatutos

Modelos de Xuventude.net

Modelos de NEX – Novo Espazo Xuvenil de A Coruña

Trámites

Coa documentación xa preparada e asinada por todos as integrantes da asociación, debedes proceder a inscribila no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Para iso debedes entregar unha solicitude de inscrición e dúas copias da acta fundacional e dos estatutos, asinadas en todas as súas follas polos socios fundadores. Tamén deberán estar pagadas as taxas de inscrición. O prazo de resolución é de tres meses.

Solicitude de inscrición no rexistro de asociacións

Información das taxas para a inscrición de asociacións

Cando vos remitan a acta fundacional e os estatutos debidamente selados, poderedes pedir o CIF para a vosa asociación. Para iso, tedes que solicitar nas delegacións de facenda un impreso para pedir o CIF, ao que haberá que acompañar coa fotocopia dos estatutos legalizados, da acta fundacional, e do DNI da persoa que representa á asociación e entregalo no prazo de 30 días logo da inscrición no rexistro.

Modelo 036 para a solicitude do Cif.

Lembra que podes pedir a exención do IVE se é unha asociación sen ánimo de lucro.

Agora a túa asociación xa está legalizada. Lembra que os libros de socios, actas e cotas poden selarse no Goberno civil ou xulgado.

Queda agora inscribirse no Censo de entidades xuvenís e prestadoras de servizos á mocidade na Dirección Xeral de Xuventude, iso no caso de que queiras optar ás subvencións que oferta a Xunta de Galicia..

Lexislación

Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo ( B.O.E. num. 73 de 26 de marzo), reguladora do Dereito de Asociación.

Real Decreto 1497/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do rexistro nacional de asociacións e das súas relacións cos restantes rexistros de asociacións.

Enlaces

Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia

Asociacionismo Xuvenil en Xuventude.net

Fundación, Gestión y Participación Social

four person hands wrap around shoulders while looking at sunset
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Últimas novas

Scroll Up